INFORMACJA O ADMINISTRATORZE i PRZESYŁANIU DANYCH

POSTANOWIENIA OGÓLNE

  1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem serwisu www.artango.pl jest Artango Aron Sanetrnik, posiadający adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: 33-300 Nowy Sącz, ul. Starowiejska 3, Polska, NIP: 734-307-62-71, adres poczty elektronicznej: salon@artango.pl, zwany dalej "Administratorem".

  2. Dane osobowe użytkownika są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

  3. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są: a) przetwarzane zgodnie z prawem, b) zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami, c) merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

   CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH

  4. Dane osobowe użytkowników, zbierane przez Administratora, są wykorzystywane w celu kontaktowania się z użytkownikiem oraz innych czynności związanych ze aktywnością użytkownika w serwisie www.artango.pl

  5. Administrator przetwarza następujące dane osobowe użytkowników: a) imię i nazwisko, b) adres (ulica i numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miasto), c) adres e-mail, d) numer telefonu

   PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH

  6. Korzystanie z serwisu, z czym wiąże się konieczność podania danych osobowych, jest całkowicie dobrowolne.

  7. Zgodnie z art. 23 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) przetwarzanie danych jest dopuszczalne m.in. gdy: a) osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę, chyba że chodzi o usunięcie dotyczących jej danych. b) jest to konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą.

  8. Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora odbywa się zawsze w ramach podstaw dopuszczalności ich przetwarzania wymienionych w pkt. 2. Przetwarzanie danych będzie miało związek z realizacją umowy lub konieczności podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą.

   PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI SWOICH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA

  9. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

  10. Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

  11. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w pkt. powyżej można korzystać poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na adres: salon@artango.pl

   PLIKI "COOKIES"

  12. Serwis Administratora używa plików „cookies”. Brak zmiany po stronie użytkownika ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich użycie.

  13. Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług w serwisie. W plikach „cookies" znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania serwisu, w szczególności tych wymagających autoryzacji.

  14. Użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików „cookies” do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

  15. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  16. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

  17. Administrator udostępnia odpowiednie środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

  18. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności stosuje się właściwe przepisy prawa polskiego.

 

Dane kontaktowe
adres

Artango

 

Starowiejska 3 

33-300 Nowy Sącz

 

BANK ING:

nr rachunku: 48 1050 1722 1000 0097 1802 9342

telefon

517 417 121

email salon@artango.pl

WYŚLIJ SZYBKĄ WIADOMOŚĆ

Zapoznałem się z informacją o administratorze i przetwarzaniu danych